For lejer

For beboelseslejligheder opkræves ved lejemålets indgåelse depositum svarende til 3 måneders leje (jf. § 34 i lejeloven). Beløbet henstår til sikkerhed for lejerens forpligtelser ved fraflytning. Depositum kan lejer IKKE ”bo op” i lejeperioden.

Herudover indbetales ved lejemålets indgåelse 1 måneds forudbetalt husleje (udover første måneds husleje). Forudbetalt husleje kan ”bos op” den sidste måned. 

Både depositum og forudbetalt leje kan kræves forholdsmæssigt forhøjet, når lejen årligt forhøjes.

Lejligheden overtages nyistandsat ved indflytningen (eller nyopført ved første gangs udlejning). Det vil sige at vægge, lofter, træværk, rør, radiatorer m.v. er malet. Lejer overtager således lejligheden i fejlfri stand. 

På indflytningsdagen foretager vi sammen med lejer indflytningssyn og udarbejder digital indflytningsrapport. Ved indflytningssynet noteres fejl og mangler for lejemålet, og indflytningsrapporten underskrives af lejer og udlejer. 

Væsentlige mangler afhjælpes umiddelbart efter overdragelsen. Uvæsentlige mangler bliver registreret, således at lejer ikke hæfter for disse ved udflytning. 

Fra overtagelse af lejemålet har lejer 14 dage til at fremkomme med yderligere fejl og mangler, som lejer måtte ønske noteret på lejemålet (jf LL § 14). Hvis lejer har punkter som ønskes noteret, skal disse fremsendes skriftligt til udlejers mail ellers via udlejers digitale ”flytterapport”.  Punkter der indberettes skal være detaljeres beskrevet med placering og gerne med fotoregistrering.

Udlejer opkræver huslejen via betalingsservice (PBS). Lejer er derfor forpligtet til at lade betalingen tilmelde til automatisk betaling via betalingsservice. 

Tilmeldes der ikke til betalingsservice, fremsendes månedligt girokort til betaling fra betalingsservice. Betaling af girokort er forbundet med gebyr som afholdes af lejer. Vi anbefaler derfor tilmelding til betalingsservice, således at betalinger kører automatisk.

Opsigelse af lejemålet skal ske skriftligt til info@dæmningen-herning.dk iht. til frist for opsigelse i lejekontrakten.

Lejer har som udgangspunkt opsigelsesvarsel på 3 måneders varsel til den 1. i en måned.

Lejemålet skal fraflyttes 14 dage før bindingsperiodens udløb (ca. den 15. i måneden). Vi udsender bekræftelse for opsigelse med angivelse af tidspunkt for gennemgang. Lejer betaler forbrugsudgifter i istandsættelsesperioden frem til udløb af lejeforholdet.

Opsigelsen skal være underskrevet af alle parter, der fremgår på lejekontrakten. Opsigelsen er først gældende, når der er sket skriftlig opsigelse fra alle anførte lejere. 

Udlejer indkalder til besigtigelse/flyttesyn ved fraflytning. Lejemålet skal ved flyttesynet overdrages i samme stand som ved indflytning.

Hvis lejer ønsker at fraflytte inden opsigelsesperiodens udløb, forsøger udlejer at genudleje lejemålet hurtigere. Hvis hurtigere genudlejning lykkedes, betaler lejer huslejen frem til ny genudlejningstidspunkt. Bemærk dog, at fraflytning forsat sker 14 dage før opsigelsesperiodens udløb. 

Ved opsigelse af lejemålet meddeles følgende.: 

 • Lejemålets adresse.: 

 • Navn på lejerne.: 

 • Dato hvor boligen er tømt (senest 14 dage før opsigelsesdato):

 • Lejers ny adresse.: 

 • Tlf. nr. :

 • Mail.: 

 • Eventuel overskydende beløb fra flytteafregning skal overføres til konto.: 

 • Underskrift af alle lejere på lejekontrakten.

I forbindelse med fraflytning vil der blive indkaldt til flytteeftersyn af lejligheden. Ved flyttesynet deltager lejer og udlejer. På flyttesynet tages stilling til, hvilke ting der skal udbedres. Al udbedring skal foretages af håndværkere anvist af udlejer. Udgiften til udbedring vil blive modregnet det indbetalte depositum

Der udarbejdet en flytteopgørelse, når alle håndværker regninger er modtaget. Hvis flytteopgørelsen viser, at et del af depositummet skal tilbagebetales overføres beløbet til lejers konto. Ca. 4 uger efter lejemålets ophør, sender vi en flytteopgørelse til lejer.

Inden flytteeftersynet skal lejemålet være tømt og alt indbo fjernet herunder indbo i kælderrum og altaner. Er lejemålet ikke tømt, bliver lejemålet tømt af udlejers vicevært. Udgifter hertil afholdes af lejer på baggrund af medgået tid. 

Det er ikke muligt at lade indbo forblive i lejemålet i forbindelse med overdragelse til ny lejer.

Udlejer sørger for aflæsning af målere og sender aflæsningerne ind til forsyningsselskaberne.

Lejemålet skal ved flytteeftersynet afleveres ryddet og omhyggeligt rengjort. Hvis rengøringen er mangelfuld, vil rengøring bliver foretaget af rengøringsfirma for lejers regning. 

Der gøres specielt opmærksom på.:

 • Komfur, emhætte , køleskab og bad skal grundigt rengøres.

 • Vinduerne skal pudses ud- og indvendigt.

 • Trappen skal rengøres, dog ikke hvis udlejer står for trappevask.

 • Køleskab, komfur og evt. opvaskemaskine skal trækkes ud fra bagvægge og ud af skabe, så vi kan se, at der er rengjort bag de hårde hvidevarer.

 • Såfremt køleskabet slukkes, skal lågen stå åben for at undgå lugtgener.

 • Hvis du har en have, skal græsset være slået og hækken klippet.

 

AFFALD fra lejemålet, herunder tæpper, møbler og andet, må ikke henstilles på ejendommens arealer. Effekterne skal bortskaffes til kommunalt affaldsordning.

Ved fraflytning er der en række ”småting”, som du let kan ordne selv, men som er dyre, hvis vores håndværkere skal lave det samme arbejde. Her er nogle gode råd, som du kan følge:

 1. Er alle dine egne lamper nedtaget

 2. Er alle dine gardiner nedtaget

 3. Er der monteret muffer på samtlige lampeudtag, så der ikke er blottede ledninger

 4. Er der lys i de spotlys og lamper, som tilhører lejemålet

 5. Virker dørklokken ikke, skal batteriet evt. udskiftes

 6. Er fryser og køleskab afrimet og rengjort

 7. Er ventilatoren på badeværelset rengjort

 8. Er alle sier på vandhanerne til stede og afkalkede

 9. Er propperne i vaskene til stede og i orden, ellers skift dem

 10. Er alle uoriginale viskestykke- og håndklædeholdere blevet fjernet

 11. Se efter, at der ikke er efterladt service eller andre personlige effekter i skabene

 12. Er bradepander og andet tilbehør til ovnen rengjort og til stede

 13. Er filtret i emhætten gjort rent, så der ikke er fedtrester tilbage

 14. Skift pæren i emhætten, hvis den ikke virker

 15. Skift pæren i ovnen, hvis den ikke virker – Bemærk, at ovnpæren er en speciel pære, som kan købes i hårde hvidevarer butikker.

 16. Husk at samle alle nøglerne til lejemålet, postkasse m.v. sammen, da de skal afleveres ved fraflytningssynet. Dette gælder også eventuelle vaskekort

 17. Afløb og riste er rensede og rengjorte.

 18. Depotrum ryddet og rengjort

 19. Skruer, søm, rawplugs og lignende er fjernet fra vægge og lofter. 

 


Hvis lejer ønsker at stå for Istandsættelse af lejligheden  

Med mindre er aftalt, sker udbedring og istandsættelse af lejemålet ved udlejers foranstaltning. 

Lejerne kan vælge selv at istandsætte lejemålet med maler- og gulvarbejde. Arbejdet skal være udført på flyttesynsdagen. Arbejdet skal således være afsluttet 14 dage før lejeperiodens udløb. 

Arbejdet skal kunne godkendes af synsmanden som professionelt udført af momspligtig virksomhed. Såfremt udlejer helt eller delvis ikke kan godkende arbejdet, vil dette blive noteret i fraflytningsrapporten. Der vil fra udlejers side blive stillet strenge krav til udførsel. 

Maling skal ske i henhold til anvist farvekoder fra udlejer og med maling i høj kvalitet. Er dette ikke sket, vil malerarbejdet ikke blive godkendt. Kontakt udlejer for anvisning af farvekoder og glans samt leverandør af anerkendt kvalitet.


Lejemålet kan ikke fremlejes

 Den anførte leje er excl. forbrug.

Lejemålet har egen forbrugsmåler på el, vand og varme. Målerne er i nye ejendomme aflæst via fjernaflæsning fra værkerne. 

Hvor muligt opkræves forbruget direkte mellem forsyningsselskabet og lejerne. Hvis det ikke er muligt, opkræves forbruget via acontobetaling til udlejer. 

Elselskaberne kræver i dag et aktivt valg af forsyningsselskab, hvorfor lejer ved indflytning skal træffe beslutning om leverandør. 

Lejer hæfter for forbrug i istandsættelses perioden ved fraflytning.

Indenfor normal kontortid sker henvendelse via mail på info@dæmningen-herning.dk eller på tlf. 96269700. 

Udenfor normal kontortid, aften og weekend kontaktes akuttelefon 24218788. DENNE ER KUN FOR AKUTTE SKADER, SOM KRÆVER ØJEBLIKKELIG HJÆLP HERUNDER:

 • Brud på vandforsyningen

 • Brud på varmeforsyningen

 • Stoppede faldstammer 

 • Manglende strøm

 • Elevatorer ude af drift

Det er ikke tilladt at holde husdyr uden forudgående skriftlig godkendt aftale med udlejer.  Det er ligeledes ikke tilladt at have husdyr på længere pasningsaftale.

De enkelte beboer har forpligtelsen til løbende at holde repos og trapper rene. Dette sker ved ugentlig rengøring, således at alle kan være tilfredse med fælles arealerne. Der rengøres for trappeløb ned til underliggende repos. 

Hver 3 uge udføres udlejer trappevask samt rengøring af elevatorer.

Lejer afholder selv udgiften til tilslutning tv og fiber. Udgiften kan variere afhængig af udbyder.

Ved nye ejendomme er fremført fiber til ejendommen. Lokal udbyder er som udgangspunkt Yousee eller Waoo.

Lejer er forpligtet til at tegne indboforsikring, der også dækker glas og kumme. Skader der vedrører bygningen dækkes af udlejers bygnings/brandforsikring.

Du kan få et godt indeklima og udgå skimmelsvamp i din bolig, hvis du følger nedenstående råd.

 • Luft ud 3 gange dagligt med gennemtræk i 5-10 minutter (især i badeværelse, køkken og soveværelse)

 • Luft ud efter madlavning og andre fugtgivende aktiviteter.

 • Luft også ud, selv om det regner.

 • Tænd emhætten, når du laver mad og læg låg på gryderne.

 • Hæng ikke tøj til tørre i boligen

 • Hold udluftningsventiler i vinduer og ydervægge åbne

 • Luft ekstra meget ud, når fyringssæsonen starter

 • Få selv små vandskader repareret hurtigt

 • Hvis du har ventilationsanlæg, så sørg for, at det vedligeholdes og rengøres. Sørg også for, at filtrene skiftes efter firmaets anvisning.

 • Tilstræb ca. 20 grader C i alle rum.

 • Luk døre til badeværelset, når der bades, og tør op, og luft ud.

For lejligheder.: 

Udlejer sørger for snerydning og saltning på fællesarealer. I carporte forestår lejer selv for rydning og bekæmpelse. 

Bekæmpelse af sne finder sted, når der er faldet tilstrækkeligt mængder til, at der ikke kan ske normal afvikling af færdsel på arealerne. 

Glatførebekæmpelse finder sted ved saltning. Isslag kan ikke bekæmpes på forhånd, men bekæmpes så hurtigt det kan lade sige gøre. 

Sne- og glatførebekæmpelse finder som udgangspunkt sted mellem 7.00 og 22.00 aften. Weekend og helligdage kan dog have forskudte tidsrammer.

Maling og tapet.

Lejer er forpligtet til at foretage den indvendige vedligeholdelse. Lejer skal således sørge for, at lejemålet fremstår pænt og vel vedligeholdt. 


Låse og nøgler / nøglebrik.: 

Lejer får ud udgangspunkt udleveret 3 nøgler og/eller nøglebrik. Supplering og udskiftning af nøgler betales af lejer. 


Vinduer og glas

Hvis lejer foranlediger at vindue eller rude går itu, skal lejer selv betale for udskiftning af denne. Kontakt udlejer for udskiftning. 


Vandhaner og armaturer 

Vedligehold af vandhaner med nye pakninger, rensning og smøring påhviler lejer. 

Kan vandhane ikke længere repareres, betaler udlejer for udskiftning. Udskiftning sker ved kontakt til udlejer. 


El-intallationer

Kontakt udlejer, hvis der er uregelmæssigheder ved el-installationerne. Har lejer selv beskadiget f.eks. stik, afholdes udskifningen af lejer. 

Udskiftning af pære overskabe og fast belysning herunder terrasse skal foretages af lejer for lejers regning. Wc-kummer og håndvaske 

Vedligehold af wc påhviler lejer. Dette gælder også hvis toilettet løber. Kontakt derfor VVS installatør hvis vandet løber.  

Håndvaske vedligeholdes af lejer. Udbedring ved beskadigelse afholdes af lejer. 

Brug ikke ætsende rengøringsmidler eller skarpe genstande ved rengøring. 


Afløb håndvaske og gulve

Gulvafløb og afløb fra håndvaske og brusenische skal holdes rene så de ikke tilstopper. Riste og afløb renses jævnligt for hår og sæberester, så vandet frit kan passere. 

Hæld ikke fedt eller madolie i håndvasken. 

Tilstoppes afløbene som følge af lejers brug, skal lejer selv afholde udgiften til udbedring. 


Hårde hvidevarer

Hårdehvidevarer (opvaskemaskine, komfur, kogeplader, køleskab/fryser, emhætte) der medfølger lejligheden ved indflytning skal vedligeholdes af lejer. Reparation som følge af manglende vedligeholdelse afholdes af lejer. 

Udskiftning af hårde hvidevarer for udlejers regning sker alene efter forudgående aftale med udlejer. 

Se brugsanvisninger for de enkelte hårde hvidevarer vedrørende anvendelse og vedligehold. Brugsanvisning kan eventuelt googles på internettet. 


Ventilation og genveksanlæg

Hvor boligen er forsynet med genveksanlæg, skal der løbende foretages udskiftning af filter i anlægget. Udgift til filter afholdes af lejer via opkrævning fra udlejer. Udlejer forestår den praktiske udskiftning af filter. 

Anlægget er tilpasset den enkelte bolig. Ventilationsafkast og indblæsninger må derfor ikke justeres. 


Varmeanlæg

Hvor boligen er forsynet med gulvvarme, vil der være monteret rumtermostater i hvert enkelt rum. 

Varmen i gulvet aktiveres afhængig af varmen i det enkelte rum. Bemærk, at den fulde effekt af justering af gulvvarmen først kan registreres efter ca. 24 timer. 

Rumtermostaterne kræver løbende udskiftning af batteri. Anlægget vil give meddelelse når batterierne skal udskiftes. Udskiftning af batteri afholdes af lejer. Vi henviser til manuel i lejemålet. 


Teknikskab

Boligen har teknikskab, hvor boligens forsyning af varme og vand er placeret. Vi anbefaler, at lejer løbende kontrollere, at bunden af teknikskabet ikke er fugtig fra utætheder i installationerne. Konstateres der fugtighed bedes dette straks meddeles til udlejer.  


Døre og låse.: 

Dørene må ikke på klæbes mærker eller males. 

Døre og låse skal løbende have lidt olie , så de fungerer godt. Dette udføres af lejer.

 

 

husorden og ORDENSREGLER For DÆMNINGEN 2-4, 7400  - Herning.

 

Generelt.:

Denne husorden er gældende som vilkår til den indgåede lejekontrakt, og lejeren er forpligtet til at overholde de heri fastsatte bestemmelser jf. lejelovens § 27 stk. 2.

Lejeren er desuden forpligtet til at sørge for, at husordensreglerne også overholdes af medlemmer af lejerens husstand, samt de personer og gæster, som besøger lejeren eller opholder sig i denne lejemål. Overtrædelse af husordenregler kan medføre opsigelse efter lejelovens § 83, eller ophævelse af lejemålet efter lejelovens § 93.

Reglerne i husorden kan efterfølgende løbende ændres eller revideres af udlejeren eller dennes stedfortræder, hvis der er behov herfor, og en evt. efterfølgende ny udgave af husorden indgår herefter som nyt vilkår for lejekontrakten jfr. Lejelovens § 27 stk. 2.

 

Altaner

 

Altaner skal holdes rene for at undgå, at tilstopning af afløb forårsage vandskade. Altanerne må vaskes, men ikke spules.

Det er tilladt at opsætte altankasser på den indvendige side af altanen.

Markiser og solsejl kan opsættes efter forud indhentet tilladelse hos udlejer og alene med farvekode på stof anvist af udlejer.

Tøj tørring på altaner må kun finde sted under brystningshøjde.

Der må ikke anvendes kul grill på altan eller terrasse.

 

Antenner

Udvendige antenner af enhver form må kun opsættes efter forud indhentet tilladelse hos udlejer.

 

Affalds sortering

Den almindelige dagrenovation skal indpakkes i plastikposer eller lignende, og disse skal lukkes forsvarligt, inden poserne lægges i containerne. Affaldet sorteres iht. Kommunens regler for sortering af affald.

Papkasser og andet større affald (møbler mv.) skal lejer selv sørge for at skaffe sig af med. Overtræder lejeren bestemmelserne, vil affaldet blive fjernet for lejerens regning og udgiften bliver pengeydelse i lejemålet.  

 

Bad og toilet

For at undgå tilstopning af afløbsrør bør man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Og husk at engangsbleer, vat, avispapir og lignende aldrig må kastes i toiletkummen.

 

Cykelskur

Cykler må ikke henstilles, således de er til gene for andre, men kun i cykelskur eller cykelstativ, der er indrettet hertil.

 

 

 

Døre

Døre, der er forsynet med dørpumpe, skal være lukkede, og må ikke holdes åbne ved anbringelse af sten, træstykker eller lignende.

Alle aflåselige døre skal låses efter brugen. Branddøre må aldrig blokeres.

 

Depotrum/skur

Hold altid dit depot rum /skur aflåst, selvom du ikke bruger det.

Opbevaring af private ejendele i pulterrum, cykelskur og fælleslokaler sker på eget ansvar. Ved eventuel vandskade, tyveri, hærværk og lignende dækker ejendommens forsikring ikke skade på private ejendele.

Depotrum skal holdes pænt og rydeligt og må ikke fremstå med affald og ikke ryddeligt.  

 

 

Fælles arealer

På alle fælles arealer må intet stilles for længere tid. Udlejer kan ved egen foranstaltning og uden noget ansvar flytte sådanne genstande, så de ikke er til gene.

Der må ikke henstilles barnevogne, cykler m.v. i fællearaler herunder trappeopgange, mellemgange eller lignende.

Lejer skal medvirke til rengøring og vask af repos ved egen etage, således at de til enhver tid fremstår rengjort.

 

Rygning.:

Det er ikke tilladt at ryge på trappeopgange, mellemgange eller ejendommens øvrige fælleslokaler.

Vi anbefaler, at rygning på alle måder sker under hensyn til naboer, herunder at der tages hensyn på terrasser/altaner og andre arealer.

 

Foderbrætter

Af hensyn til blandt andet skadedyr er opsætning af foderbrætter ikke tilladt.

 

Skadedyr

Eventuelle angreb af skadedyr bedes straks meddelt til lejer.

 

Terrasser/ Haver

Græs og beplantning i og omkring terrasser i stueplan holdes af beboerne, der er pligtig til at sørge for, at haven fremtræder pæn og vel vedligeholdt. Ved fraflytning kan det tillades, at beboerne medtager supplerende beplantning, som er plantet for egen regning. Såfremt en beboer ved fraflytning fjerner planter, må bedene bringes i orden, så haven afleveres i vel vedligeholdt stand.

 

Husdyr

Husdyrhold herunder længerevarende pasning er ikke tilladt. Udlejer kan dog give særlig skriftlig tilladelse til husdyr.

 

Leg

Lad ikke børnene lege eller opholde sig på steder, hvor det kan være farligt eller til væsentlig gene for de øvrige beboere.

Det er naturligvis ikke tilladt at tegne eller male på ejendommen eller på anden måde beskadige Bygninger eller haveanlæg.

 

 

Arbejdsstøj / Støj

Hamren og anden arbejdsstøj er kun tilladt

Hverdage 08.00 – 19.00

Weekend 09.00 – 18.00

 

 

Musik- støj

Vis hensyn – undgå støjende adfærd, som kan virke generende for andre.

I særlige tilfælde (fester o.l) bør du sikre dig, at naboerne er indforstået med ”støj”.

Der gives besked til de øvrige lejere senest dagen før.

Det er ikke tilladt at spille højt musik eller tale højlydt på fællesarealer og terrasser eller altaner efter kl. 22.00.

 

Parkerings forhold

Parkering må kun finde sted på de etablerede parkeringspladser herunder p-pladser tilhørende den enkelte lejlighed.

Parkering af motorkøretøjer over 3500 kg er ikke tilladt.

Campingvogne må kun parkeres, hvis der er specielt indrettede pladser hertil. I forbindelse med klargøring må campingvogne dog henstilles i Max 48 timer.

Der må ikke henstilles trailere.

 

Tøj tørring

Tørring af tøj i beboelsesrum kan medføre fugtgener. Vi anbefaler at tørring af tøj sker på badeværelset og altanen. Tørring af tøj over gelænderhøjde på altaner må ikke finde sted.

 

Udluftningsventiler og udluftning

Det er ikke tilladt at tilstoppe udluftningsventiler. Det er meget vigtigt at alle ventiler i vinduerne altid er åbne, da der ellers kan opstå fugtproblemer.

Sørg for at lufte ud flere gange hver dag, da der eller kan opstå for meget kondens og opstå fugt skader. Der gøres opmærksom på at det er lejers opgave at passe på lejemålet, ved dagligt at lufte ud, for at forhindre fugtskader og derved bevare lejemålets stand. 

 

 

 

Nøgler

Såfremt lejers nøgler bortkommer, skal udlejer kontaktes. Udgifter til evt. låsesmed og fremstilling af nye nøgler påhviler lejeren.

 

”Fællessalen”

Ejendommen har ”Fællessal” placeret under bygning B. Lejerne kan benytte fællessalen mod betaling af gebyr fastsat af udlejer. Gebyret dækker udgifter til vedligehold, drift og fornyelse i fællessalen. Gebyret indbetales 14 dage før brug til konto anvist af lejer.

Fællessalen må alene anvendes af beboer i området. Der må således ikke afholdes arrangementer for beboere udenfor husstanden.

Lejer kan disponere over fælleslokalet fra kl. 10. 00 på dagen til kl. 10.00 dagen efter.

Arrangementer skal afsluttes senest kl. 22.00.

Lokalerne rengøres af bruger i henhold til opsatte regler i ”fællessalen”, herunder rengøring og vask af gulve, toiletter, gulve, borde, stole, ovn og grill. Opvaskemaskine tømmes og affald fjernes.

Beskadiget inventar og service betales af bruger.

Fællessalen kan bruges til fællesarrangementer i bebyggelsen uden beregning, forudsat at der er tale om formål godkendt af udlejer.

Der er ryge forbud i ”Fællessalen”.

 

 

 

Skimmelsvamp og udluftning

 

Der henvises til hjemmesiden dæmningen-herning.dk, hvor lejer finder anvisninger for udluftning og opvarmning af lejemålet – se punktet Ventilation og Indeklima

Lejer har mulighed for at tilvælge pakke med vaskemaskine og tørretumbler. Vaskemaskinen leveres og monteres ved indflytning. 

Ved tilvalg af vaskemaskine og tørretumbler tillægges lejen kr. 150,00 pr. måned, som opkræves som en del af den samlede leje. 

Vaskemaskiner levers i kvalitet som nedenstående fra Blomberg, idet der dog tages forbehold for ændring i modeltyper. 

Tørretumbler - Blomberg

Vaskemaskine - Blomberg


Ejendommen har "Fællessal" placeret under bygning B. Lejerne kan benytte fællessalen mod betaling af gebyr fastsat af udlejer. Gebyret dækker udgifter til vedligehold, drift og fornyelse i fællessalen. Gebyret indbetales 14 dage før brug til konto anvist af lejer.
Fællessalen må alene anvendes af beboer i området. Der må således ikke afholdes arrangementer for beboere udenfor husstanden.

Lejer kan disponere over fælleslokalet fra kl. 10. 00 på dagen til kl. 10.00 dagen efter.
Arrangementer skal afsluttes senest kl. 22.00.

Lokalerne rengøres af bruger i henhold til opsatte regler i "fællessalen", herunder rengøring og vask af gulve, toiletter, gulve, borde, stole, ovn og grill. Opvaskemaskine tømmes og affald fjernes.
Beskadiget inventar og service betales af bruger.

Fællessalen kan bruges til fællesarrangementer i bebyggelsen uden beregning, forudsat at der er tale om formål godkendt af udlejer.
Der er rygeforbud i Fællessalen

Kontakt os